Share to Move!

SMART MOVES! Geen categorie

Share to Move!

Op 13 februari j.l. kwam op de Calo (Hogeschool Windesheim) een groep van 30 enthousiaste mensen uit onderzoek, beleid en schoolpraktijk samen om ervaringen en kennis te delen over meer en beter bewegen op school. De bijeenkomst werd geleid door Jeroen Steeman, opleider aan de Calo.

Na een aftrap door projectleider Amika Singh (SMART MOVES!), vertelden onderzoeker Vera van den Berg en vakleerkracht/opleider Aukje de Groot over het project ‘Bewegen op school: implementatie op maat’. Op basis van onderzoek blijkt het succesvol implementeren van meer bewegen op de basisschool erg lastig. Het lijkt dan ook belangrijk om beter aan te sluiten bij de behoeften, voorkeuren en vaardigheden van groepsleerkrachten. Aukje en Jeroen zijn aan de slag gegaan met een aantal groepsleerkrachten. Aansluitend bij hun behoeften, voorkeuren en vaardigheden hebben ze verschillende beweegactiviteiten ontwikkeld waarin bewegen gekoppeld werd aan de lesstof (rekenen, taal). Er werden inspirerende videobeelden getoond van leerlingen die met veel enthousiasme aan het bewegend leren deelnamen!

Dat het thema ‘bewegend leren’ leeft is duidelijk. Op meerdere plekken in het land zijn pioniers gestart met initiatieven op dit gebied. Een goede ontwikkeling! Maar toch blijken er nog veel onduidelijkheden te zijn. Corine Visser (opleider Calo) plaatste tijdens haar presentatie een kritische noot over de huidige terminologie en de verscheidenheid aan beweegactiviteiten die ingezet worden. Ook vanuit de zaal werd de discussie hierover aangewakkerd. Meer duidelijkheid is dan ook gewenst over het hoe, wat en waarom van meer en beter bewegen op school. Op basis van een vijftal vraagstukken gingen de aanwezigen aan de slag om hier meer zicht op te krijgen (zie kader).

Met veel enthousiasme werden ideeën gedeeld en ontstonden er interessante discussies. Alle deelnemers werden uitgenodigd om aan te sluiten bij het SCHOOL MOVES! Netwerk (http://www.calozwolle.nl/?portfolio=school-moves), waarin scholen en professionals experimenteren en ervaringen delen op het gebied van bewegen op school. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel.

Op woensdag 6 november 2019 organiseren de KVLO en Calo een PO studiedag met het thema meer en beter bewegen op school. Op deze dag worden vakleerkrachten en groepsleerkrachten geïnspireerd om aan de slag te gaan met meer en beter bewegen op school. Begin van de zomer volgt hierover meer informatie en zal de aanmelding openen.

 

  1. Met welk doel zou je meer en beter bewegen op school inzetten?

Doelen liepen uiteen en hingen samen met de functie van de deelnemers. Sommigen willen bewegen vooral inzetten om het bewegen, de motoriek en gezondheid te bevorderen, terwijl anderen de leermogelijkheden centraal stellen. Deelnemers waren het eens over de inzet van bewegen voor het vergroten van plezier, zowel in het bewegen als leren.

 

  1. Wie is idealiter de aanjager van meer of beter bewegen op school?

Deelnemers gaven aan dat iedereen deze rol op zich kan nemen, ongeacht functie. Op schoolniveau (directeur, leerkracht of leerlingen) of iemand van buitenaf (buurtsportcoaches, gemeente, opleidingen, ouders). Om deze rol succesvol uit te uitvoeren werden belangrijke factoren genoemd: enthousiasme, een team achter je en continuïteit.

 

  1. Wat zijn belemmeringen?

Verschillende belemmeringen werden genoemd, zoals organisatie, tijd, vrijblijvendheid, de huidige schoolcultuur en visie, individuele interesses en mogelijkheden van leerkrachten. Ook tegenstrijdigheden vanuit de wetenschap en onduidelijkheden m.b.t. doelen en inhoud van het bewegen, alsmede de vraag hoe je bewegen voor kinderen interessant houdt kwamen naar voren.

 

  1. Waar liggen kansen?

Kansen liggen op verschillende vlakken: het integreren van doelstellingen op het gebied van leren en bewegen en het bewegen integreren binnen thematisch, ervaringsgericht en/of coöperatief werken. Ook liggen er kansen in maatwerk, d.w.z. aansluiten bij de (beweeg)behoefte van leerlingen en groepsleerkrachten en voor het vergroten van plezier. De kansen lijken er nu te liggen, omdat scholen bereidwillig zijn ermee te starten.

 

  1. Wat zijn succesfactoren waar het gaat om meer en beter bewegen op de basisschool?

Er moet plezier zijn, continuïteit en uitdaging. Er was discussie of het bewegen hapklaar moet zijn (makkelijk, weinig tijd, inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd) of dat gebruikers zelf beweegactiviteiten ontwikkelen om eigenaarschap te verhogen en maatwerk te kunnen leveren (daarbij moeten ze principes die nodig zijn voor succes geleerd krijgen).

 

 

SMART MOVES!Share to Move!